Södra Granstorp

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Södra Granstorp, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Södra Granstorp.

Analys

Södra Granstorp består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator och har en glesare bebyggelsestruktur. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum och två kortare sträckor som integrerade transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. Ingen större genomfartstrafik finns genom området och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas.

Kontakt