Skriketorp

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Skriketorp, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Skriketorp.

Analys

Skriketorp består av bostadsbebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum och två kortare sträckor integrerade transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. Ingen större genomfartstrafik finns genom områdena och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser, förutom längs en del av Graversforsvägen. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom de tättbebyggda områdena.

Kontakt