Skärkind

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Skärkind, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Skärkind.

Analys

Skärkind består en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av landsortsbebyggelse och bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum men även som transportrum genom Skärkind eftersom bebyggelsen är glesare och mer avskild än de typiska bostadsområdena. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har oftast bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafiken längs majoriteten av gatorna.

De flesta lokalgator är korta och har inte någon genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Längs väg 744 förekommer busstrafik och viss genomfartstrafik vilket ger den något högre anspråk avseende hastighetsnivå. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. Undantaget är väg 774 genom Skärkind som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt