Skärblacka

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Skärblacka, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär främst att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Skärblacka.

Karaktär

Livsrummet har bedömts till mjuktrafikrum på de flesta gatorna förutom några större gator som bedömts ha integrerat transportrum till exempel Prästgårdsvägen, Stationsvägen och Skogängsvägen. Några kortare sträckor på Bergslagsvägen, Sågvägen och Granhagsvägen har bedömts som transportrum.

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation

I princip hela gatunätet inom Skärblacka har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen. Längs Bergslagsvägen finns dock en sträcka med separat gång- och cykelväg.

8 övergångsställen och 1 gångpassage har inventerats varav 5 har identifierats som gula kvalitetsavvikelser (mindre god standard). Dessa ligger på Bergslagsvägen och Sågvägen som idag har 50 km/tim och föreslås sänkas till 40 km/tim.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanspråket och anspråket på höga hastighetsgränser bedöms vara lågt för alla gator utom Bergslagsvägen som ingår i det övergripande vägnätet inom kommunen och Sågvägen och Stationsvägen som trafikeras av regionbusstrafik.

Analys

Vid analysen optimeras många gator till 30 km/tim där gång- och cykeltrafik förekommer och inga högre anspråk på tillgänglighet finns. Några huvudgator anpassas från 50 km/tim ner till 40 km/tim då de saknar gång- och cykelbana och till 60 km/tim där andelen gående och cyklister är lågt och vägen klassas som transportrum.

Kvalitetsavvikelser

I tätorten finns tre inventerade platser där trafiksäkerheten innebär en högre risk för trafikanter. De ligger alla längs Bergslagsvägen i utkanterna av det tättbebyggda området. I den östra delen föreslås att hastigheten sänks från 70 km/tim samt höjs från 50 till 60 km/tim vilket ger mindre plottrighet. I den västra delen föreslås en sänkning öster om och en höjning väster om anslutningen till Skärblacka bruk. Sammantaget bedöms att höjningarna och sänkningarna ger mindre kvalitetsavvikelser än tidigare.

Kontakt