Simonstorp

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Simonstorp efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränserna förändras från 50 och 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Simonstorp.

Analys

Simonstorp består av en samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av bostadsområde. Livsrummen har bedömts som mjuktrafikrum på alla gator. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för alla gator bedömts som gång- och cykeltrafik då de inte är separerade och rör sig i blandtrafik. De flesta gatorna är korta och saknar genomfartstrafik och har därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Undantag är den centrala Dalstugevägen som trafikeras av busstrafik vilket ger ett visst tillgänglighetsanspråk, trafiken är dock inte genomgående. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på gatorna inom Simonstorp.

Kontakt