Rävudden

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Rävudden, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Rävudden.

Analys

Rävudden består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. Ingen genomfartstrafik finns genom området och inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas.

Kontakt