Östra Husby

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Östra Husby, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom de tättbebyggda områdena.

Karta som visar hastighetsöversyn i Östra Husby.

Analys

Östra Husby har en större bebyggelse och en del andra verksamheter som skola och affär. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum men på några av tätorternas mer genomgående gator till integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är glesare och mer avskild än i de typiska bostadsområdena. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. Ett övergångsställe har inventerats och identifierats som gul kvalitetsavvikelse (mindre god standard). Det ligger på Bossgårdsvägen som föreslås ändras från 50 km/tim till 40 km/tim.

De flesta gator är korta men några huvudgator har viss omfattning av genomfartstrafik och därmed anspråk på högre hastighetsgränser. Några sträckor i Östra Husby trafikeras av busstrafik men då de är relativt korta bedöms bara något högre anspråk finnas. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. Undantaget är bland annat Bossgårdsvägen och Bygdevägen i Östra Husby som föreslås få 40 km/tim.

Gränsen för tättbebyggt område utökas något i flera riktningar, på grund av att samhället har vuxit.

Åtgärder

Framför livsmedelsaffären längs Bygdevägen är trafiksituationen särskilt komplex. Det bör övervägas om hastigheten ska sänkas till 30 km/tim och på sikt bör gatudelen byggas om för att anpassas bättre till oskyddade trafikanters krav på trafiksäkerhet. En utmärkning av entréerna till områdena skulle kunna förbättra känslan att man ankommer områden med annan trafikmiljö.

Kontakt