Norsholm

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Norsholm, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Norsholm.

Analys

Norsholm är en större tätort med både bebyggelse och en del andra verksamheter inom området. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum men på några av tätorternas mer genomgående gator till integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har oftast bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafiken längs majoriteten av gatorna. Någon gata har separerad gång- och cykelbana och längs någon sträcka bedöms en lägre andel oskyddade trafikanter röra sig varför en annorlunda bedömning har gjorts. Två övergångsställen har inventerats och bedömts som gula kvalitetsavvikelser (mindre god standard). De ligger på Charlottes väg och på södra delen av Norsholmsvägen, två platser som föreslås få sänkt hastighetsgräns från 50 till 40 km/tim.

De flesta gator är korta och Norsholm har inte någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. En gata trafikeras av busstrafik men då den är relativt kort bedöms bara något högre anspråk finnas. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena. Undantaget är bland annat Norsholmsvägen och Charlottes väg i Norsholm som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt