Lundby

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Lundby, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Lundby.

Analys

Lundby består av en mindre samling av gles bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum och några delar integrerade transportrum. I princip hela gatunätet har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen eftersom separering från biltrafik saknas. Genom Lundby går en huvudgata med genomfartstrafik och busstrafik som har anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas längs den nybyggdan bostadsgatan i nordöst och på huvudgatan genom Lundby föreslås 40 km/tim. Det tättbebyggda området föreslås växa mot nordväst eftersom en exploatering pågår.

Kontakt