Ludden

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Ludden, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 60 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Ludden.

Analys

Ludden består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum där bebyggelse kantar gatorna. Infartsvägen har bedömts som transportrum då den har karaktären av landsväg. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gatorna bedömts som gång- och cykeltrafik. Förutom sträckan som bedömts som transportrum ovan där den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen klassats som fasta hinder. Endast en liten del genomfartstrafik finns genom områdena och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området och 60 km/tim på den landsvägsliknande infartsvägen, Ingeltorpsvägen.

Kontakt