Loddbynäset

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Loddbynäset efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Loddbynäset.

Analys

Det tättbebyggda området Loddbynäset av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum för alla gator. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. Inga huvudgator eller genomfartstrafik finns i Loddbynäset. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas.

Kontakt