Loddby

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Loddby, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär främst att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom den tättbebyggda delen och till 60 km/tim på infartsvägen.

Karta som visar hastighetsöversyn i Loddby.

Analys

Loddby består av en samlad bebyggelse kring några gator av bostadsområdeskaraktär. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum för alla gator förutom infartsvägen som bedömts som transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik, dock inte längs infartsvägen eftersom andelen gående och cyklister där är väldigt låg. Ingen större genomfartstrafik finns genom områdena och därmed är anspråken på högre hastighetsgränser små. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området, och 60 km/tim på infartsvägen från Västra Bravikenvägen och del av Västra Bravikenvägen.

Kontakt