Ljunga

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Ljunga, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär främst att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Ljunga.

Analys

Livsrummet har bedömts till mjuktrafikrum på de flesta gatorna. Undantag är två större gatorna Furingstadsvägen och anslutningsvägen mot Arkösundsvägen (väg 209) i öster som bedömts ha integrerat transportrum. Del av den sistnämnda vägen har också bedömts som transportrum.

I princip hela gatunätet inom Ljunga har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen eftersom separering från biltrafik saknas.

Tillgänglighetsanspråket och anspråket på höga hastighetsgränser bedöms vara lågt för alla gator utom Furingstadsvägen och anslutningsvägen mot Arkösundsvägen. De ingår i lokalnätet med en funktion som infarter till tätorten och delvis en del genomfartstrafik genom samhället. Dessa gator trafikeras även av busstrafik.

De flesta lokalgatorna anpassas till 30 km/tim. Furingstadsvägen och anslutande väg mot Arkösundsvägen i öster får 40 km/tim som ny hastighet eftersom vägen har ett annat livsrum med glesare bebyggelse och en delvis annan funktion än de rena bostadsgatorna.

Kontakt