Kvarsebo

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Kvarsebo, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 och 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Kvarsebo.

Analys

Kvarsebo består av en samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av bostadsområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum men på några av tätorternas mer genomgående gator integrerade transportrum eftersom bebyggelsen är glesare och mer avskild än de typiska bostadsområdena. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik.

Några sträckor i Kvarsebo trafikeras av busstrafik men då de är relativt korta bedöms bara något högre anspråk finnas. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom det tättbebyggda området. Undantag är bland annat huvudgatan Kvarsebovägen som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt