Krokhagen

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Krokhagen, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Krokhagen.

Analys

Det tättbebyggda området Krokhagen består av en mindre samling av bebyggelse kring Alvestadsvägen. Livsrummen har bedömts som mjuktrafikrum förutom en kortare del av Alvestadsvägen som bedömts som integrerat transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen för Alvestadsvägen har bedömts som gång- och cykeltrafik. Ingen egentlig genomfartstrafik finns längs genom området och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Hastighetsgränsen på Kimstadsvägen väster om det tättbebyggda området regleras av Länsstyrelsen. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim införs inom de tättbebyggda områdena.

Kontakt