Krokek

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Krokek, efter att det har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär främst att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området. Några sträckor föreslås till 40 och 60 km/tim.

Karta som visar hastighetsöversyn i Krokek.

Se större karta

Karaktär

Livsrummet har bedömts till mjuktrafikrum på de flesta gatorna förutom några större gator som bedömts ha integrerat transportrum till exempel Strandvägen, Sjöviksvägen, Idunvägen och Råsslavägen. Några sträckor har bedömts vara transportrum som delar av Strandvägen och Hyttavägen.

Dimensionerande trafiksäkerhetssituation

I princip hela gatunätet inom Krokek har bedömts som att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen. Undantag är utkanterna av tätorten och en del av Strandvägen som har mer karaktären av en landsväg, där färre oskyddade trafikanter bedöms röra sig. Gång- och cykelväg finns utbyggt längs med vissa gator och längs dessa kan en högre hastighetsgräns tillåtas.

14 övergångsställen har inventerats och av dessa har 11 identifierats som gula kvalitetsavvikelser (mindre god standard). De gula ligger på 40-sträckor där avvägningar gjorts mellan de olika anspråken och innebär sänkningar från 50 km/tim. Förutom vid en kort sträcka på Sjöviksvägen vid Kolmårdens station där den befintliga hastighetsgränsen är 30 km/tim. Det bör övervägas att behålla den lokala sänkningen efter avvägning mellan tillgänglighet, trafiksäkerhet och vägens funktion.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanspråket och anspråket på höga hastighetsgränser bedöms vara lågt för alla gator utom Strandvägen och Sjöviksvägen som ingår i huvudvägnätet inom kommunen. Dessa gator trafikeras också av regionbusstrafik som har ett högre tillgänglighetsanspråk.

Analys

Vid analysen optimeras många gator till 30 km/tim där gång- och cykeltrafik förekommer i blandtrafik och där inga högre anspråk på tillgänglighet finns. Förekomsten av kollektivtrafik och vägarnas funktion gör att Sjöviksvägen och Strandvägen får 40 respektive 60 km/tim. Även hastigheten på Råsslavägen, Hyttavägen och Torsvägen sätts till 40 km/tim då trafikmiljön skiljer sig en del från de övriga 30-gatorna och gatornas karaktär mer är integrerade transportrum.

Kvalitetsavvikelser

I tätorten finns fem övriga inventerade platser där trafiksäkerheten innebär en högre risk för trafikanter. De ligger alla längs Strandvägens östra del. I den östra delen föreslås att hastigheten sänks från 50 till 40 km/tim vilket ger en lägre hastighet där trafikmiljön har lägre standard och där de fem platserna ligger.

Kontakt