Kopparbo

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Kopparbo, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Kopparbo.

Analys

Kopparbo består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshusområde. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum men bebyggelsen är glesare och mer avskild än de typiska bostadsområdena. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik.

De flesta gator är korta och det är inte någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de gatorna inom det tättbebyggda området.

Kontakt