Klingstad

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Klingstad, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Klingstad.

Analys

Klingstad består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har oftast bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafiken längs gatorna i området. Ingen egentlig genomfartstrafik finns genom områdena och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränserna 30 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området.

Kontakt