Kimstad

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Kimstad, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom de tättbebyggda områdena och till 60 km/tim på den större Kimstadsvägen.

Karta som visar hastighetsöversyn i Kimstad.
Karta som visar hastighetsöversyn i Kimstad.

Analys

Livsrummet har bedömts till mjuktrafikrum på de flesta gatorna förutom några större gator som bedömts ha integrerat transportrum till exempel Askvägen, Älvåsvägen, Grebyvägen, Bodavägen och södra delen av Kimstadsvägen. Den norra delen av Kimstadsvägen har bedömts som transportrum.

För i princip hela gatunätet inom Kimstad har bedömts att oskyddade trafikanter är den dimensionerande trafiksituationen. Undantaget är norra delen av Kimstadsvägen, Älvåsvägen, Grebyvägen.

Tillgänglighetsanspråket och anspråket på höga hastighetsgränser bedöms vara lågt för alla gator utom för Kimstadsvägen som ingår i det övergripande vägnätet inom kommunen och trafikeras av regionbusstrafik. I viss mån har även Älvåsvägen, Grebyvägen och Bodavägen en funktion med högre tillgänglighetsanspråk eftersom de är uppsamlingsgator. Vid analysen anpassas Kimstadsvägen till 60 km/tim vilket ger möjligheten att skapa mindre plottrighet för de angränsande lokala hastighetsgränserna utanför det tättbebyggda området. Askvägen, Älvåsvägen, Grebyvägen och Bodavägen har ett annat livsrum med en glesare bebyggelse och annan funktion än de rena bostadsgatorna och anpassas därför till 40 km/tim.
Ingen detaljerad översyn har gjorts angående behov av åtgärder inom Kimstad tättbebyggda område eftersom Kimstadvägen byggdes om i samband med analysen. Ett nytt tättbebyggt område, ”Östra Kimstad” föreslås ett skapas för att inkludera ytterligare bebyggelse inom samhället. Området avgränsas av bebyggelsen längs med Björkbackevägen, Harbackevägen och Tornvägen.
Gilla
Tweeta
+1
Kontakt
Tekniska kontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kundservice

011-15 29 00

Skicka e-post

Företagslinje

011-15 29 10

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Kontakt