Kättinge

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Kättinge efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Kättinge.

Analys

Kättinge består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshus-/bostadsområde. En skola finns mitt i Kättinge. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och genomfartstrafiken är låg. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på de flesta gator inom de tättbebyggda områdena.

Kontakt