Kårtorp

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Kårtorp, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 och 40 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Kårtorp.

Analys

Kårtorp har en större bebyggelse som är utspridd över ett stort geografiskt område. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum längs de delar där bebyggelse kantar gatorna. I Kårtorp har de centrala genomgående gatorna Öbonäsvägen och Kårtorpsvägen bedömts som integrerade transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik.

Ingen väsentlig genomfartstrafik finns genom området och därmed små anspråk på högre hastighetsgränser förutom i viss mån längs Öbonäsvägen som även trafikeras av busstrafik. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom de tättbebyggda områdena förutom Öbonäsvägen som föreslås få 40 km/tim.

Kontakt