Hults bruk

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Hults bruk, efter att området har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversyn i Hults Bruk.

Analys

Det tättbebyggda området Hults bruk består endast av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummen har bedömts som mjuktrafikrum och integrerade transportrum eftersom områdets bruksmiljö är särdeles speciell. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom området. Likaså föreslås området minska kraftigt för att bättre återspegla bebyggelsens utbredning.

Kontakt