Gröndalen

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i Gröndalen, efter att det har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 40 km/tim inom det tättbebyggda området. Några sträckor föreslås även få 60 km/tim.

Större karta som visar hastighetsöversyn i Gröndalen.

Analys

Det tättbebyggda området Gröndalen består av en bebyggelse utspridd längs några gator. Livsrummen har bedömts som integrerade transportrum då bebyggelsen är ganska gles. En del av Ristvägen har bedömts som transportrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för alla gator bedömts som högre än gång- och cykeltrafik eftersom bebyggelsen är gles och förekomsten av oskyddade trafikanter då blir lägre längs gatorna. Ingen egentlig genomfartstrafik finns genom området och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 40 km/tim bör införas inom det tättbebyggda området samt 60 km/tim i närheten till trafikplatsen på riksväg 51.

Kontakt