Getå

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Getå, efter inventering och analys enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta som visar hastighetsöversynen i Getå.

Analys

Det tättbebyggda området Getå består av en mindre samling bebyggelse kring några gator som har karaktären av fritidshus-/bostadsområde. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum då det är relativt avgränsat område med likartad karaktär. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen har för de allra flesta gator bedömts som gång- och cykeltrafik då gång- och cykeltrafikanter inte är separerade från biltrafik. De flesta gator är korta och inget av områdena har någon genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på gatorna inom Getå.

Kontakt