Eksund

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta över Eksund.

Analys

Eksund består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator med bostadskaraktär. Livsrummet har till största delen bedömts som mjuktrafikrum. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik. De flesta gator är korta lokalgator utan någon större genomfartstrafik och därmed inga anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas på gatorna inom det tättbebyggda området.

Kontakt