Bäckerslund

Kartan visar förslag till hur nya hastighetsgränser kan införas i det tättbebyggda området Bäckerslund, efter att områdena har inventerats och analyserats enligt metoden Rätt fart i staden. Förslaget innebär att hastighetsgränsen förändras från 50 till 30 km/tim inom det tättbebyggda området.

Karta över Bäckerslund.

Analys

Bäckerslund består av en mindre samling av bebyggelse kring några gator. Livsrummet har bedömts som mjuktrafikrum för alla gator förutom huvudgatan genom Bäckerslund. Den dimensionerande trafiksäkerhetssituationen utgår i de flesta fall från gång- och cykeltrafik eftersom cykling sker i blandtrafik, förutom längs gamla Stockholmsvägen där andelen gång- och cykeltrafik bedöms vara mycket liten.

Genomfartstrafik längs Gamla Stockholmsvägen ger ett anspråk på högre hastighetsgränser. Analysen av stadsbyggnadskvaliteterna leder till att hastighetsgränsen 30 km/tim bör införas inom de tättbebyggda områdena. Gränsen för tättbebyggt område bör justeras så att endast bebyggelsen längs Idegransvägen ingår.

Åtgärder

I Bäckerslund förslås omfattningen av det tättbebyggda området minskas för att bättre anpassas till bebyggelsen. Längs Gamla Stockholmsvägen finns en blandning av hastighetsnivåer och fortsatt samråd med Trafikverket och Länsstyrelsen bör utföras för att nå minskad plottrighet. En utmärkning av entréerna till området skulle kunna förbättra känslan att man ankommer en annan trafikmiljö.

Kontakt