Parkering och parkeringsavgifter

Parkering

City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna samt i boendeparkeringsområdena. Övrig allmän parkering i kommunen är med undantag för ett fåtal platser gratis.

Längsta tillåtna uppställningstid är 24 timmar om inte annat anges. För längre uppställning än 24 timmar hänvisas i första hand till parkering på fastighetsmark.

Här hittar du en parkeringskarta

Parkeringsförbud

Under de tider som det är parkeringsförbud finns möjlighet att sköta drift och underhåll på gator, parkeringar och brunnar. Följ alltid skyltarna som finns på platsen och som visar när det är parkeringsförbud.

Felparkering

En grundregel i trafiken är att inte stanna eller parkera bilen så att den äventyrar trafiksäkerheten, försämrar framkomligheten, riskerar att störa eller orsakar fara.

Parkerar du fel kan du få en felparkeringsavgift och måste då betala mellan 400-900 kronor.

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan den dessutom komma att flyttas på din bekostnad.

På Transportstyrelsens webbsida kan du läsa mer om parkerings-anmärkningar.

Felparkeringsavgifter

Kontakt