Framtidens Vilbergen

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata.

Förslag på framtidsbild av Vilbergsgatan med trädallé, mer grönska och stadsradhus längs gata. Så här kan det komma att se ut efter byggnation. Bilden till höger visar hur det ser ut idag. Illustrationen är framtagen av White Arkitekter.

 

Stort tack för visat engagemang!

Under tre öppet hus-tillfällen gavs möjlighet att träffa ledamöter från stadsplaneringsnämnden, berörda fastighetsägare, fastighetsägare för Vilbergens centrum, Östgötatrafiken och medarbetare från stadsbyggnadskontoret som jobbar med Vilbergen. Det var många som kom på träffarna vilket vi är glada för. Alla synpunkter vi fick till oss kommer vi nu att ta med i det pågående arbetet, bearbetning inför granskning.

Du kan lämna dina synpunkter till och med den 30 oktober: medborgardialogvilbergen@norrkoping.se

 

 

 

Nu pågår arbetet med bearbetning inför granskning

Vilbergen är en stadsdel som i stor utsträckning har vuxit fram under 1960- och 1970-talet och är ett klassiskt miljonprogramsområde. Här vill vi skapa en attraktiv och grön stadsdel, med en ny bostadsnära park i området. Tanken är att det blir olika boendeformer, hyresrätt, bostadsrätt och stadsradhus. Förhoppningen är att det kommer att bidra till en miljö som uppmuntrar till gemenskap och möten. Satsning på befintliga och nya gång- och cykelvägar och gator kommer göra det lättare att ta sig fram.

Det finns planer på att dra en spårvagnslinje mellan Vrinnevi-Resecentrum som är under utredning vilket innebär att nya möjligheter skapas för områdets utveckling. Avståndet att ta sig till service, butiker och arbetsplatser minskar för de som bor i området. Vilbergsparken kommer att rustas upp med inslag av vattenmiljöer. Denna park kommer att bli en välkomnande stadsdelspark med plats för lek, avslappning, rörelse och socialt umgänge.

 

Information om pågående detaljplanearbete

Planprocessen började 2015 när tre fastighetsägare i området (Heimstaden Exploatering AB, Rikshem malm AB och WF i Norrköping AB) begärde en ny detaljplan. Beslut om uppdrag att inleda planarbetet togs av stadsplaneringsnämnden i april 2015.

Efter medborgardialogen i maj 2015 och samrådet i början av år 2017 fick vi till oss en mängd tankar, synpunkter och idéer. Planförslaget bearbetas nu bland annat efter de synpunkter som har lämnats under samrådstiden.

När ett område utvecklas gör man ett antal olika undersökningar, läs om de olika undersökningarna på detaljplanesidan för Vilbergen. 

 

 

Frågor om pågående detaljplanearbetet

Kontakt