Vrinnevi 5:5 och Diademet 6, Vrinnevi

Detaljplan för del av fastigheterna Vrinnevi 5:5 och Diademet 6 med närområde inom Vrinnevi i Norrköping.

Det ska göras möjligt att bygga en ny tillfartsväg på norra sidan om Vrinnevisjukhuset. Vägen ska anslutas så att det går att köra till personalparkeringarna på gärdet för Vrinnevisjukhuset. Det blir också en ny infart till ett framtida bostadsområde.

Beslutet vann laga kraft den 15 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 338 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 985.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 573.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 672.7 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 469.1 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Anna Vernersson, handläggare:
011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping