Växeln 3 och 5, Butängen

Tillägg till förslag till stadsplan för Butängen och Lyckorna (Växeln 3 och 5) vid Norra Tullen i Norrköping.

Syfte

Syftet med tillägget är att möjliggöra fastighetsbildning.

Tillägget behandlas med enkelt planförfarande.

Samrådstid

2 juli - 26 augusti 2013

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 30 september - 14 oktober 2013. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget antogs.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 12 november 2013, § 193, antagit Tillägg till förslag till stadsplan för Butängen och Lyckorna (Växeln 3 och 5) vid Norra Tullen i Norrköping, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 25 november 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 17 december 2013.

Om du lider skada av Tillägget till stadsplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Gällande tilläggshandlingar

PlanbeskrivningPDF (pdf, 269.9 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 897.4 kB)

Gällande detaljplan

PlankartaPDF (pdf, 490.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.2 MB)

 

Kontakt