Vad är en detaljplan?

Detaljplaner och program

Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Till exempel var man vill bygga bostäder, handel, vägar, parker eller torg.

Programmet bryts sedan ned i en eller flera detaljplaner. Detaljplanen beskriver mer detaljerat hur det ska se ut. För att få bygglov måste det som ska byggas stämma överens med detaljplanen.

Ett förslag till ny detaljplan redovisas och diskuteras med alla som berörs i flera steg. Det tar oftast cirka ett år genom hela planprocessen innan en ny detaljplan är klar.

Kommunens översiktsplaner är vägledande för hur detaljplanerna utformas.

Planprocessen

Planprocess

En planprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer stadsbyggnadskontoret då en ny detaljplan behövs för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. I andra fall kan kommunen själv initiera en detaljplan, då den behövs för utbyggnad av exempelvis vägar och skolor. Ett samarbete inleds sedan mellan stadsbyggnadskontoret och byggherren där skisser och annat underlag tas fram, ofta med konsulthjälp.

När en ansökan om planändring kommit in till stadsbyggnadskontoret görs en bedömning av om ansökan stämmer med kommunens översiktsplan och andra allmänna intressen. Läs mer om Ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

Det är inte säkert att planarbetet kan påbörjas med detsamma. Ibland har stadsbyggnadskontoret inte resurser att börja planarbetet omedelbart så i vissa fall kan det dröja en tid innan planarbetet startas upp. Stadsbyggnadskontoret meddelar sökanden om och när arbetet kan börjas och beräknas vara klart. Detta kallas för planbesked.

Uppdrag

I en uppdragsbeskrivning till stadsplaneringsnämnden föreslår stadsbyggnadskontoret att själva planprocessen påbörjas. I uppdraget beskrivs det aktuella projektet och vad planen i huvudsak kommer att behandla. Förslag till planområde, tidplan och vilken planprocess som kommer att användas visas också.

Program

För att möjliggöra diskussion om detaljplanearbetets görs först ett program som anger utgångspunkter och mål för arbetet. Program görs vanligtvis inte vid enkelt planförfarande och inte heller vid normalt planförfarande om det bedöms onödigt.

Samråd genomförs för programmet på samma sätt som för själva detaljplanen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller öppet hus och på kommunens hemsida. Efter programsamrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Plansamråd

Med ledning av programsamrådet upprättas ett planförslag som innehåller plankarta med bestämmelser, planbeskrivning med illustrationer, genomförandebeskrivning och ibland även miljökonsekvensbeskrivning.

Om detta förslag samråder sedan kommunen med Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och vissa fall andra kommuner som berörs av förslaget (detta samråd görs även vid programskedet). Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende, myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle att föra fram synpunkter. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller öppet hus. Efter plansamrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Granskning

Det slutliga planförslaget ställs ut för granskning under minst tre veckor i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping. Detta annonseras också i dagspressen och kända sakägare med flera underrättas med brev. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen under granskningstiden.

Antagande

Detaljplanen antas normalt av stadsplaneringsnämnden. Nämnden kan också besluta att godkänna planförslaget och därefter överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att justerat protokoll kungjorts vilket innebär cirka fyra veckor efter att stadsplaneringsnämnden antagit planen, om den inte överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte tillgodosetts i planförslaget och som är sakägare kan överklaga beslutet att anta planen. Länsstyrelsen prövar om den som överklagat har rätt att klaga. Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att kommunen och övriga berörda har fått del av beslutet - om ingen överklagar vidare till Mark- och miljödomstolen eller regeringen.

Överklagande till regeringen

Som sista instans kan ett ärende i vissa fall överklagas till regeringen inom tre veckor efter det att beslutet kommit den som klagat till del. Regeringens beslut vinner laga kraft omedelbart.

Fastighetsbildning och bygglov

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med den nya planen och därefter kan bygglov ges.

Genomförandetid

När en ny plan antas ges den även en genomförandetid om högst 15 år. Efter denna tid kan kommunen, utan krav på ersättning för till exempel borttagna byggrätter, åter besluta om markanvändning med mera i ny plan.

Plankostnad

Kostanden för ett planarbete regleras i ett planavtal enligt fastställd taxa. Även för planbesked tas det ut en avgift. I de flesta fall är det exploatören som vill bygga på marken som betalar planavgiften.

Vem beslutar om detaljplaner?

Stadsplaneringsnämnden är den politiska nämnd inom kommunen som fattar beslut om detaljplaner. Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen eller regeringen som fattar beslut.

I Norrköpings kommun är det stadsbyggnadskontoret ansvarar för det praktiska arbetet med att ta fram en ny detaljplan.

Mer information

Riktlinje för huvudmannaskap vid detaljplaneringPDF (pdf, 156 kB)

Kontakt