Trafikplats Bråvalla

Detaljplan för trafikplats Bråvalla vid korsningen E4 - Fiskebyvägen inom Bråvalla

Ett flygfoto över Bråvallaområdet.

Syfte

Syftet är att pröva förutsättningarna för en ny trafikplats E4:an/Fiskebyvägen samt en ny vägsträckning mot Bråvallaområdet, med planskild korsning vid järnvägen (Södra stambanan).

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 13 februari - 12 mars 2012 i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Laga kraft

Detaljplanen har antagandeprövats (godkänts) av stadsplaneringsnämnden den 28 maj 2013.

Detaljplan för trafikplats Bråvalla vid korsningen E4 - Fiskebyvägen inom Bråvalla i Norrköping har antagits av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 30 september 2013, § 170, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 11 oktober 2013.

Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2013, § 170 har överklagats i rätt tid till länsstyrelsen.

Den 8 januari 2014 beslutade länsstyrelsen att inte pröva det inkomna överklagandet.

Länsstyrelsens beslut den 8 januari 2014 har överklagats i rätt tid till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Den 22 april 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå det inkomna överklagandet.
Sista dag att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen var den 13 maj 2014.
Inget överklagande har kommit in.

Beslutet har vunnit laga kraft den 14 maj 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.7 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 292.7 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)

Bilaga 1 till MKB, allmn ekologisk inventeringPDF (pdf, 2 MB)

Bilaga 2 till MKB, trafikmängdberäkning

Bilaga 3 till MKB, PM bullerutredningPDF (pdf, 1.8 MB)

Bilaga 4 till MKB, PM avvattningPDF (pdf, 173.2 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Utställningshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.7 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 68.4 kB)

MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)

Bilaga 1 till MKB, allmän ekologisk inventeringPDF (pdf, 2 MB)

Bilaga 2 till MKB, trafikmängdberäkningPDF (pdf, 357.2 kB)

Bilaga 3 till MKB, PM BullerutredningPDF (pdf, 1.8 MB)

Bilaga 4 till MKB, PM AvvattningPDF (pdf, 173.2 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Övrigt

Utställelse av Trafikverkets arbetsplan har skett parallellt med utställningen av detaljplanen.

Länk till Trafikverkets arbete för trafikplats Bråvalla

Kontakt