Svärtinge 1:6 (söder om Svärtingehus skola)

Detaljplan för Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) i Svärtinge

En visionsbild över en park med grönytor och träd.

Perspektiv enligt huvudförslaget, sett från vändplats mot sydväst

Syfte

Syftet med planarbetet är att möjliggöra anläggande av ett idrottsområde med sporthall, fritidsgård och fotbollsplaner i anslutning till Svärtingehus skola. Syftet med detaljplanen är även att förbättra befintligt rekreationsområde och komplettera det med nya värden, till exempel promenadstråk.

Samråd

Samråd har ägt rum 16 februari - 31 mars 2011.

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 18 mars - 17 april 2013.

Laga kraft

Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköping har antagits av stadsplaneringsnämnden den 12 november 2013, § 195, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 25 november 2013.

Stadsplaneringsnämndens beslut den 12 november 2013, § 195, har överklagats i rätt tid till länsstyrelsen.

Den 26 mars 2014 beslutade länsstyrelsen att avslå inkomna överklaganden.

Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Den 26 juni 2014 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå inkomna överklaganden. Sista dag att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen var den 17 juli 2014. Ingen överklagan inkom.

Beslutet har vunnit laga kraft den 18 juli 2014.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Vad händer nu?

Detaljplanen har delats in i två delar, ett för centrum och ett för idrott, skola och rekreation. Detaljplanen för idrott, skola och rekreation har antagits av stadsplaneringsnämnden den 12 november 2013.
Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som genom beslut den 26 juni 2014 avslog överklagandena.
Beslutet har vunnit laga kraft den 18 juli 2014.

Detaljplan del 2, centrum:

- fortsatt arbete med utredningar under 2014
- tidplan för utställning och antagande är ännu inte satt

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 4.8 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 502 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 672.1 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 549.9 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet
Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Övriga handlingar och utredningar

Ljudutredning idrottsområde SvärtingePDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt