Spinnrocken, Gamla staden

Detaljplan för kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av bostäder inom kvarteret Spinnrocken.

Fastighets AB LE Lundbergs cityprojekt från 2007 innebär att en successiv omvandling ska ske av fem kvarter inom programområdet under en femårsperiod. I ”Program tillhörande detaljplan för kvarteret Spinnrocken med närområde” föreslås kvarteret Spinnrocken bebyggas med bostäder.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 3 maj 2011 § 84, antagit detaljplan för kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 10 juni 2011.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 500 kB)

IllustrationPDF (pdf, 432.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 667.3 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 573.7 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 426.2 kB)

Samrådsredogörelse samt utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av dem.

Kontakt