Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och förskola inom området.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 december 2011.

Ett program för området gjordes 2012 och godkändes Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.av stadsplaneringsnämnden den 29 januari 2013, § 11 (tidigare paragraf 285). När programmet godkändes togs även beslut om inriktning på det fortsatta detaljplanearbetet.

Program för del av Smedby 6:1 (Smedbys idrottsplats)

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Processansvarig detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se