Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) med närområde inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av Smedby i Norrköping med ytterligare bostadsbebyggelse, en kommunal park samt en förskola. Vidare anläggs en genomgående gång- och cykelväg som sammankopplar befintliga cykeltrafikleder i området.

Den 18 maj - 2 juli 2018 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöte i form av "öppet hus" kommer att ske torsdagen den 7 juni 2018, drop in mellan klockan 17.00-19.00, i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Lämna in synpunkter senast den 2 juli 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 832 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 560.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 200.6 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se