Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta planområdet genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Utvecklingen kommer att möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden.

Fortsatt medborgardialog

Kom och träffa ledamöter från stadsplaneringsnämnden, berörda fastighetsägare, Östgötatrafiken och medarbetare från stadsbyggnadskontoret som jobbar med Vilbergen. Vi finns på plats utomhus vid den lilla lekparken, där man planerar en större bostadsnära park inom kvarteret Safiren.

  • Den 27 september, klockan 16.00-19.00
  • Den 3 oktober, klockan 10.00-12.00
  • Den 3 oktober, klockan 13.00-15.00

Välkomna!

Den 19 april anordnades det ett möte för medborgardialog i Vilbergen. Då intresset var mycket större än vad kommunen räknat med fick det tyvärr konsekvensen att mötet inte kunde genomföras som planerat, detta ber vi om ursäkt för.

Under en medborgardialog är det viktigt att alla kommer till tals och blir lyssnade på. Nu bjuder vi in till en ny medborgardialog med öppet hus-tillfällen. Det gör att du kan komma när det passar dig mellan de angivna tiderna.

Läs mer om det pågående arbetet med bearbetning inför granskning här.

Utredningsarbete pågår inför granskning av detaljplanen.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utredningar

TrafikutredningPDF (pdf, 5.2 MB)
RiskanalysPDF (pdf, 2.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 4.5 MB)
Arkeologisk utredningPDF (pdf, 1.7 MB)
KulturmiljöinventeringPDF (pdf, 17.4 MB)
NaturinventeringPDF (pdf, 4.3 MB)

Mer information

Det aktuella planarbetet började med så kallad medborgardialog den 9 maj 2015 med syfte att informera och samtidigt få höra allmänhetens synpunkter på förslaget om förtätning och utveckling av Villbergen. Vilbergsborna visade under detta tillfälle ett starkt engagemang för sitt område. Den information som framkom under detta tillfälle har används som underlag i det aktuella arbetet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se