Skogsflyet 1, Rambodal

Detaljplan för fastigheten Skogsflyet 1 med närområde inom Rambodal i Norrköping

Den aktuella detaljplanen är belägen i korsningen Rambogatan, Havregatan i
stadsdelen Rambodal, Norrköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggnation av nya flerbostadshus och centrumverksamhet. Detaljplanen möjliggör
även etablering av vårdverksamhet. Allmän platsmark tillgängliggörs genom en ny
gångbana utmed Havregatan samt ett nytt gång- och cykelstråk mellan
fastigheterna Rotflyet och Skogsflyet.

Granskning två pågår under perioden 1 - 25 juni 2018. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 25 juni 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar 2:
PlankartaPDF (pdf, 964.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 243.5 kB)

Nya utredningar:
Arkeologisk utredning etapp 2
PDF
(pdf, 2.2 MB)Trafikbullerutredning, revideradPDF (pdf, 1.1 MB)

 

 

Detaljplanen var tillgänglig för granskning (enligt standardförfarande) den 26 april - 11 maj 2017.

Granskningshandlingar 1:
Plankarta
PDF
(pdf, 1013 kB)PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
PDF
(pdf, 1013 kB)BehovsbedömningPDF (pdf, 130.2 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering 
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se