Sankt Johannes 4:127, Tingstad

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för ett gruppboende att bygga ut sina lokaler.

Den gällande detaljplanen har en genomförandetid som slutar den 29 mars 2016. De nya reglerna om storlek för lägenheter för gruppboende utgör nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid upprättande av den gällande detaljplanen och utgör motiv till att kommunen upprättar ny detaljplan innan genomförandetiden har upphört.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 19 maj 2015, §117.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1016.5 kB)

BehovsbedomningPDF (pdf, 754.3 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 568.7 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping