Sandbyhov 30 (södra), Haga

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (södra) med närområde inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Sandbyhov och närliggande områden med en blandad bebyggelse, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden, torg och tydliga stråk.

Detaljplanen är överklagad. Ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 5 mars 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandet. Klagande har till och med den 26 mars 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Vid ett eventuellt överklagande begärs prövningstillstånd och ärendet skickas vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Sandbyhov.

Program och gestaltningsprogram för Sandbyhov

Utveckling av Sandbyhov

Utvecklingsarbetet har delats in i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar ett äldreboende i Sandbyhovs norra del, Sandbyhov 30 (norra), vann laga kraft 2015. Uppförande av äldreboendet pågår.

Den andra etappen omfattar resterande del av Sandbyhov. Etapp 2 har i sin tur
delats in i två områden som planläggs parallellt. De södra markområdena utgör
etapp 2A, Sandbyhov 30 (södra). Etapp 2B omfattar markområden i Sandbyhovs mitt, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Utveckling av etapp 2B kan ske först efter att etapp 2A har genomförts.

 

Etapper

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se