Sågaren 3-15, Butängen

Tillägg till "förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Sågaren (Sågaren 3-15) i Norrköping"

Syfte

Syftet med Tillägget är att möjliggöra fastighetsbildning.

Tillägget har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

22 oktober - 19 november 2013

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 11 - 25 april 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget antogs.

Antagande

Tillägg till "förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Sågaren (Sågaren 3-15) i Norrköping" har antagits av stadsplaneringsnämnden den 17 september 2014, § 166, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 26 september 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 oktober 2014.

Om du lider skada av Tillägget till detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

Planbeskrivning - planbestämmelsePDF (pdf, 484.1 kB)

GranksningsutlåtandePDF (pdf, 187 kB)

Granskningshandling

Planbeskrivning - planbestämmelsePDF (pdf, 296.6 kB)

Samrådshandling

PlanbeskrivningPDF (pdf, 296.6 kB)

Gällande detaljplan

PlankartaPDF (pdf, 814.4 kB)

Kontakt