Rosen, Gamla staden

Detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål, lokaler för centrumverksamhet, handel, kontor och även andra användningsområden som lämpar sig i ett attraktivt och centralt läge och att med ny bebyggelse återställa och läka det avrivna kvarteret i riksintresset Norrköpings innerstad, rutnätsstaden.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i stadsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se