Rorkulten 5, Lindö

Detaljplan för fastigheten Rorkulten 5 inom Lindö i Norrköping

Ett flygfoto över flera hustak.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsbildning.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

24 juni - 5 augusti 2014

Samrådsmöte

Samrådsmöte har skett i form av att samtal har kunnat bokas med handläggaren.
Granskning (enkelt planförfarande)
Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 15-29 augusti 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen antogs.

Laga kraft

Detaljplan för fastigheten Rorkulten 5 inom Lindö i Norrköping har antagits av stadsplaneringsnämnden den 15 oktober 2014, § 201, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 24 oktober 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 17 november 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 743.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 688.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 579.2 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 354.6 kB)

Kontakt