Rönntorp, Lindö

Tillägg till stadsplan "Förslag till stadsplan inom stadsdelen Lindö i Norrköping Rönntorp"

Större karta

Tillägget till stadsplanen har vunnit laga kraft

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta tillägget till stadsplanen den 21 april 2015, § 87.

Beslutet vann laga kraft den 29 maj 2015.

Syfte

Syftet med ändringen av tillägget till stadsplanen är att tillåta bebyggelse i två våningar där det idag tillåts en våning plus våning med förhöjt väggliv och takkupor.

Handlingar

PlanbestämmelserPDF (pdf, 591.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 504.4 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 697.4 kB)

Gällande stadsplan och tillägg

PlankartaPDF (pdf, 963.1 kB)

PlanbestämmelserPDF (pdf, 1.8 MB)

Plankarta, tilläggPDF (pdf, 1.3 MB)

Planbestämmelser, tilläggPDF (pdf, 7.4 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping