Röjningen 3:1, Åby

Detaljplan för fastigheten Röjningen 3:1 med närområde i Åby i Norrköpings kommun

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra uppförande av äldrebostäder och bostäder.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 19 maj 2015, §118.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1009.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 599.6 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 522.2 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 699.3 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Linda Gårlin, handläggare:
011-15 79 02

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping