Röjningen 2:76, Åby

Detaljplan för del av fastigheten Röjningen 2:76 i Åby i Norrköpings kommun

Ett flygfoto över Åby med en illustration de nya idrottsbyggnationerna.

Syfte

Syftet med detaljplaneläggningen är att pröva möjligheten för utökat område för idrottsändamål.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 12 juni 2012 § 117, antagit detaljplan för del av fastigheten Röjningen 2:76 i Åby i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 13 juli 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 638.2 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen

Kontakt