Reläet 9, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Reläet 9 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Idag får området användas till industriverksamhet. I den nya detaljplanen ska det också vara tillåtet att ha verksamheter inom lager och logistik, handel och service, kontor samt fritidsaktiviteter. Vägstrukturen i området ska också ses över för att öka tillgängligheten.

Beslutet vann laga kraft den 22 oktober 2015.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 971.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 879 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 358.7 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 535.2 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 461.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Anna Vernersson, handläggare:
011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping

Skicka e-post