Råssla 1:72 m.fl. (Råsslaskolan-Dragtorpsvägen), Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Råssla 1:72 m.fl. Råsslaskolan-Dragtorpsvägen inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att möjliggöra byggnation i tre våningar.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 18 september 2018.

Förslag till antagandehandlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 261.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 422.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 311.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Gällande handlingar

ByggnadsplanPDF (pdf, 2.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se