Ramen 10, Hageby

Detaljplan för fastigheten Ramen 10 med närområde inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet inom planområdet. Den tillåtna användningen kommer även innefatta övrig skolverksamhet samt vårdverksamhet.

Granskning pågår under perioden 8 - 22 december 2017. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på  planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 22 december 2017.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder
att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 402.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.8 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 123.3 kB)

Utredning:
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 2.1 MB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Utredningar

Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 2 MB)

Luft- och partikelundersökningPDF (pdf, 19.1 kB)

TrafikbullerutredningPDF (pdf, 2.1 MB)

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se