Plinten 7, Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Det ska bli möjligt att ha handel och kontorsverksamhet i industribyggnaden på området och kontorsverksamhet i intilliggande byggnad. Övriga delar av området ska fortsättningsvis vara industri. Detaljplanen ska också möjliggöra en ny gata från Kiselvägen.

Beslutet vann laga kraft den 16 juni 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1.9 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 747.8 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 349.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 606.3 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 290.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Christian Wintenby, processansvarig:
011-15 19 55

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping