Planen 4, Ektorp

Detaljplan för fastigheten Planen 4 med närområde inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta planområdet genom att komplettera befintligt bostadsområde med fler bostäder, centrumverksamhet och grönytor.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 juni 2018, § 144. Sista dag för överklagande är den 12 juli 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 315.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 93.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 111.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 110.5 kB)

 

 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Utredningar

Arkeologisk utredning, etapp 1PDF (pdf, 717.1 kB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 861.3 kB)
Miljöteknisk undersökningPDF (pdf, 3.6 MB)
Markteknisk undersökningPDF (pdf, 765.1 kB)
Projektering - geoteknik
PDF
(pdf, 404.7 kB)SolstudierPDF (pdf, 751.9 kB)

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67
och
Ulf Liljankoski, handläggare:
011-15 17 85

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se